:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
2701 1/2556 3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาการจัดการ ดร.ฉัตรชนก    จรัสวิญญู
2702 1/2556 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
2703 1/2556 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
2704 1/2556 3562132 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.พลอยณัชชา    เดชะเศรษ์ศิริ
2705 1/2556 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยาการจัดการ อ.กรธวัฒน์    สกลคฤหเดช
2706 1/2556 3561101 องค์การและการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.กรธวัฒน์    สกลคฤหเดช
2707 1/2556 3561101 องค์การและการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.กรธวัฒน์    สกลคฤหเดช
2708 1/2556 3561101 องค์การและการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.กรธวัฒน์    สกลคฤหเดช
2709 1/2556 3561101 องค์การและการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.กรธวัฒน์    สกลคฤหเดช
2710 1/2556 3534410 การวิเคราะห์การลงทุนและทำแผนธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.อนันธิตรา    ดอนบันเทา
2711 1/2556 3533404 การวางแผนกำไรและการควบคุมกำไร วิทยาการจัดการ อ.อนันธิตรา    ดอนบันเทา
2712 1/2556 3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.อนันธิตรา    ดอนบันเทา
2713 1/2556 3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.คุณัญญา    เบญจวรรณ
2714 1/2556 3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ศิริพร    โสมคำภา
2715 1/2556 3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.อนุธิดา    เพชรพิมูล
2716 1/2556 3531102 การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ อ.อนันธิตรา    ดอนบันเทา
2717 1/2556 3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.คุณัญญา    เบญจวรรณ
2718 1/2556 3531101 การเงินธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.คุณัญญา    เบญจวรรณ
2719 1/2556 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิทยาการจัดการ อ.กัญชลิกา    คงย่อง
2720 1/2556 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิทยาการจัดการ อ.กัญชลิกา    คงย่อง
2721 1/2556 3592105 การค้าระหว่างประเทศ วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
2722 1/2556 3592219 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการจัดการ อ.กัญชลิกา    คงย่อง
2723 1/2556 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค วิทยาการจัดการ อ.กัญชลิกา    คงย่อง
2724 1/2556 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
2725 1/2556 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort