:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
2501 1/2556 4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.แดนชัย    เครื่องเงิน
2502 1/2556 4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.แดนชัย    เครื่องเงิน
2503 1/2556 4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.แดนชัย    เครื่องเงิน
2504 1/2556 5073303 การวางแผนและการควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.แดนชัย    เครื่องเงิน
2505 1/2556 5073303 การวางแผนและการควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.แดนชัย    เครื่องเงิน
2506 1/2556 5074602 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.แดนชัย    เครื่องเงิน
2507 1/2556 5074602 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.แดนชัย    เครื่องเงิน
2508 1/2556 4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรหมเมศ    วีระพันธ์
2509 1/2556 4123502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรหมเมศ    วีระพันธ์
2510 1/2556 4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรหมเมศ    วีระพันธ์
2511 1/2556 4121801 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ฆัมภิชา    ตันติสันติสม
2512 1/2556 4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคำนวณและจัดการข้อมูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ฆัมภิชา    ตันติสันติสม
2513 1/2556 4122602 โครงสร้างข้อมูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ฆัมภิชา    ตันติสันติสม
2514 1/2556 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศิลป์ณรงค์    ฉวีพัฒน์
2515 1/2556 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศิลป์ณรงค์    ฉวีพัฒน์
2516 1/2556 4124903 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.จินดาพร    อ่อนเกตุ
2517 1/2556 4123501 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านคอมพิว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.จินดาพร    อ่อนเกตุ
2518 1/2556 4022304 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ดร.ขวัญดาว    แจ่มแจ้ง
2519 1/2556 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.จินดาพร    อ่อนเกตุ
2520 1/2556 4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ธีศิษฏ์    กระต่ายทอง
2521 1/2556 4121403 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ธีศิษฏ์    กระต่ายทอง
2522 1/2556 4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ธีศิษฏ์    กระต่ายทอง
2523 1/2556 4121403 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ธีศิษฏ์    กระต่ายทอง
2524 1/2556 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ธีศิษฏ์    กระต่ายทอง
2525 1/2556 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ธีศิษฏ์    กระต่ายทอง

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort