:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
251 2/2557 3522104 การบัญชีชั้นกลาง2 วิทยาการจัดการ อ.ลักขณา    ด่อนคร้าม
252 2/2557 3521103 หลักการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
253 2/2557 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 วิทยาการจัดการ อ.นงลักษณ์    จิ๋วจู
254 2/2557 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 วิทยาการจัดการ อ.นงลักษณ์    จิ๋วจู
255 2/2557 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 วิทยาการจัดการ อ.นงลักษณ์    จิ๋วจู
256 2/2557 3521102 การบัญชี2 วิทยาการจัดการ ผศ.อนุ    ธัชยะพงศ์
257 2/2557 3522102 การบัญชีต้นทุน1 วิทยาการจัดการ ผศ.อนุ    ธัชยะพงศ์
258 2/2557 3521102 การบัญชี2 วิทยาการจัดการ ผศ.วรภรณ์    โพธิ์เงิน
259 2/2557 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน วิทยาการจัดการ ผศ.วรภรณ์    โพธิ์เงิน
260 2/2557 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 วิทยาการจัดการ อ.ทิพย์พวรรณ    ศิบุญนันท์
261 2/2557 3524310 การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิทยาการจัดการ อ.ทิพย์พวรรณ    ศิบุญนันท์
262 2/2557 3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.ทิพย์พวรรณ    ศิบุญนันท์
263 2/2557 3524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.ทิพย์พวรรณ    ศิบุญนันท์
264 2/2557 3522501 การภาษีอากร1 วิทยาการจัดการ อ.พิมพ์ผกา    มีบัว
265 2/2557 3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ วิทยาการจัดการ อ.เอกวินิต    พรมรักษา
266 2/2557 3034101 สื่อประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พธูรำไพ    ประภัสสร
267 2/2557 3033201 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พธูรำไพ    ประภัสสร
268 2/2557 3603901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ชลธิชา    แสงงาม
269 2/2557 3602205 ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ชลธิชา    แสงงาม
270 2/2557 3602301 โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ วิทยาการจัดการ อ.ชลธิชา    แสงงาม
271 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อรัญญารัตน์    ศรีสุพัฒนะกุล
272 2/2557 2553413 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยาสังคมวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อรัญญารัตน์    ศรีสุพัฒนะกุล
273 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.รัษฏากร    วินิจกุล
274 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วาสนา    อาจสาลิกรณ์
275 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เสริมศักดิ์    รูปต่ำ

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort