:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
2076 1/2556 5703601 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นพคุณ    ชูทัน
2077 1/2556 5703601 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นพคุณ    ชูทัน
2078 1/2556 5703601 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นพคุณ    ชูทัน
2079 1/2556 5703601 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นพคุณ    ชูทัน
2080 1/2556 5563407 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นพคุณ    ชูทัน
2081 1/2556 5562104 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นพคุณ    ชูทัน
2082 1/2556 5732303 การบริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นพคุณ    ชูทัน
2083 1/2556 5583412 การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
2084 1/2556 5582414 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
2085 1/2556 5583512 ระบบโทรทัศน์และวีดิทัศน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปราการ
2086 1/2556 5582415 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปราการ
2087 1/2556 5584406 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
2088 1/2556 5584909 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อานนท์    วงษ์มณี
2089 1/2556 5584909 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อานนท์    วงษ์มณี
2090 1/2556 5584909 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อานนท์    วงษ์มณี
2091 1/2556 5701501 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2092 1/2556 5701501 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2093 1/2556 5701501 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2094 1/2556 5783901 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2095 1/2556 5723203 เทคโนโลยีพานิชอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2096 1/2556 5783901 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2097 1/2556 5723203 เทคโนโลยีพานิชอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2098 1/2556 5713103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.มนูญ    บูลย์ประมุข
2099 1/2556 5713203 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.มนูญ    บูลย์ประมุข
2100 1/2556 5573304 ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.มนูญ    บูลย์ประมุข

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort