:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
2051 1/2556 5582415 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
2052 1/2556 5584406 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
2053 1/2556 5582414 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
2054 1/2556 5583412 การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
2055 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.จารุกิตติ์    พิบูลนฤดม
2056 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.จารุกิตติ์    พิบูลนฤดม
2057 1/2556 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
2058 1/2556 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พัชรีรัต    หารไชย
2059 1/2556 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
2060 1/2556 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พัชรีรัต    หารไชย
2061 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
2062 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.บรรเทา    ดีมี
2063 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
2064 1/2556 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
2065 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.บรรเทา    ดีมี
2066 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
2067 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธัชชัย    ช่อพฤกษา
2068 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธัชชัย    ช่อพฤกษา
2069 1/2556 5701501 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2070 1/2556 5701501 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี
2071 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ชัชวาลย์    ธรรมสอน
2072 1/2556 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ชัชวาลย์    ธรรมสอน
2073 1/2556 5564901 งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ชัชวาลย์    ธรรมสอน
2074 1/2556 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ชัชวาลย์    ธรรมสอน
2075 1/2556 5564901 งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ชัชวาลย์    ธรรมสอน

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort