:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
2026 1/2556 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 มร.กพ.แม่สอด อ.สุมาลี    แก้วสะแสน
2027 1/2556 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มร.กพ.แม่สอด อ.สุมาลี    แก้วสะแสน
2028 1/2556 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 มร.กพ.แม่สอด อ.สุมาลี    แก้วสะแสน
2029 1/2556 2552206 การบริหารทรัพยกรมนุษย์ภาครัฐ มร.กพ.แม่สอด อ.วนัสนันท์    ศิริรัตนะ
2030 1/2556 5744302 งานวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
2031 1/2556 5744302 งานวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
2032 1/2556 5703704 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อนัน    หยวกวัด
2033 1/2556 5703704 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อนัน    หยวกวัด
2034 1/2556 5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาคิณ    มณีโชติ
2035 1/2556 5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วรวุฒิ    บุตรดี
2036 1/2556 5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาคิณ    มณีโชติ
2037 1/2556 5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อพีรพงษ์    บัวผ่าย
2038 1/2556 5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อพีรพงษ์    บัวผ่าย
2039 1/2556 5583101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อพีรพงษ์    บัวผ่าย
2040 1/2556 5583101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อพีรพงษ์    บัวผ่าย
2041 1/2556 5742105 วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
2042 1/2556 5731201 การวิเคราะห์โครงสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดำรงค์    เฉยปัญญา
2043 1/2556 5731201 การวิเคราะห์โครงสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดำรงค์    เฉยปัญญา
2044 1/2556 5652601 การเขียนแบบและออกแบบด้วย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส
2045 1/2556 5743706 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส
2046 1/2556 5701301 การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส
2047 1/2556 5701301 การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส
2048 1/2556 5701301 การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส
2049 1/2556 5743706 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส
2050 1/2556 5701301 การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort