:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1976 2/2556 4052101 วิทยาศาสตร์ของโลก ครุศาสตร์ อ.ไตรรงค์    เปลี่ยนแสง
1977 2/2556 1023008 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ อ.ไตรรงค์    เปลี่ยนแสง
1978 2/2556 4052101 วิทยาศาสตร์ของโลก ครุศาสตร์ อ.ไตรรงค์    เปลี่ยนแสง
1979 2/2556 1023001 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ อ.ไตรรงค์    เปลี่ยนแสง
1980 2/2556 1233403 ภูมิสารสนเทศ ครุศาสตร์ อ.เลเกีย    เขียวดี
1981 2/2556 1231601 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.เลเกีย    เขียวดี
1982 2/2556 1233602 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่สำหรับ ครุศาสตร์ อ.เลเกีย    เขียวดี
1983 2/2556 1232603 ภูมิสารสนเทศสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.เลเกีย    เขียวดี
1984 2/2556 1231601 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับครู ครุศาสตร์ อ.เลเกีย    เขียวดี
1985 2/2556 1233602 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่สำหรับ ครุศาสตร์ อ.เลเกีย    เขียวดี
1986 2/2556 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ครุศาสตร์ อ.เพ็ญภรณ์    เหลี่ยวเจริญวัฒน์
1987 2/2556 1031101 เทคโนโลยีสำหรับครู1 ครุศาสตร์ อ.เพ็ญภรณ์    เหลี่ยวเจริญวัฒน์
1988 2/2556 1031101 เทคโนโลยีสำหรับครู1 ครุศาสตร์ อ.เพ็ญภรณ์    เหลี่ยวเจริญวัฒน์
1989 2/2556 1043301 การวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตร์ รศ.ดร.สมชัย    วงษ์นายะ
1990 2/2556 1234702 สัมมนาสังคมศึกษา ครุศาสตร์ รศ.ดร.พิสมัย    รบชนะชัย พูลสุข
1991 2/2556 1012101 การศึกษาและความเป็นครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.พิสมัย    รบชนะชัย พูลสุข
1992 2/2556 1234702 สัมมนาสังคมศึกษา ครุศาสตร์ รศ.ดร.พิสมัย    รบชนะชัย พูลสุข
1993 2/2556 1012101 การศึกษาและความเป็นครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.พิสมัย    รบชนะชัย พูลสุข
1994 2/2556 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
1995 2/2556 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
1996 2/2556 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
1997 2/2556 1073121 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
1998 2/2556 1072102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ครุศาสตร์ ผศ.พัทธนันท์    วงษ์วิชยุตม์
1999 2/2556 1074214 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ อ.สุณี    บุญพิทักษ์
2000 2/2556 1074105 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กปฐม ครุศาสตร์ อ.สุณี    บุญพิทักษ์

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort