:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1326 2/2556 5543302 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อำไพ    แสงจันทร์ไทย
1327 2/2556 5742301 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อำไพ    แสงจันทร์ไทย
1328 2/2556 5542304 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อำไพ    แสงจันทร์ไทย
1329 2/2556 5543302 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อำไพ    แสงจันทร์ไทย
1330 2/2556 5542303 ออกแบบกราฟิกเพื่อการโฆษณา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อำไพ    แสงจันทร์ไทย
1331 2/2556 5742301 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อำไพ    แสงจันทร์ไทย
1332 2/2556 5542304 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อำไพ    แสงจันทร์ไทย
1333 2/2556 5744001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1334 2/2556 5741104 การยศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1335 2/2556 5743601 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1336 2/2556 5542902 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1337 2/2556 5655308 เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1338 2/2556 5744301 ระเบียบวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐธิกานต์    ปิ่นจุไร
1339 2/2556 5703602 ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐธิกานต์    ปิ่นจุไร
1340 2/2556 5742102 เทคนิคการนำเสนอผลงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐธิกานต์    ปิ่นจุไร
1341 2/2556 5703602 ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐธิกานต์    ปิ่นจุไร
1342 2/2556 5744301 ระเบียบวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐธิกานต์    ปิ่นจุไร
1343 2/2556 5742102 เทคนิคการนำเสนอผลงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐธิกานต์    ปิ่นจุไร
1344 2/2556 4012203 ฟิสิกส์ของคลื่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ไพโรจน์    เอกอุฬาร
1345 2/2556 4014501 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุธาสินี    เอี่ยมชัย
1346 2/2556 4011101 หลักฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุธาสินี    เอี่ยมชัย
1347 2/2556 4012203 ฟิสิกส์ของคลื่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ไพโรจน์    เอกอุฬาร
1348 2/2556 4014502 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุธาสินี    เอี่ยมชัย
1349 2/2556 4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นงลักษณ์    จันทร์พิชัย
1350 2/2556 4012201 กลศาสตร์1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นงลักษณ์    จันทร์พิชัย

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort