:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1301 2/2556 5653308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิโรจน์    ชูสงฆ์
1302 2/2556 5722301 ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิโรจน์    ชูสงฆ์
1303 2/2556 5722301 ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิโรจน์    ชูสงฆ์
1304 2/2556 5653308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิโรจน์    ชูสงฆ์
1305 2/2556 5722301 ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิโรจน์    ชูสงฆ์
1306 2/2556 5653308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิโรจน์    ชูสงฆ์
1307 2/2556 5653308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.วิโรจน์    ชูสงฆ์
1308 2/2556 5721201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนิรัตน์    ยอดดำเนิน
1309 2/2556 5721201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนิรัตน์    ยอดดำเนิน
1310 2/2556 5721201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนิรัตน์    ยอดดำเนิน
1311 2/2556 5721201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนิรัตน์    ยอดดำเนิน
1312 2/2556 5721201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนิรัตน์    ยอดดำเนิน
1313 2/2556 5721201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนิรัตน์    ยอดดำเนิน
1314 2/2556 5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.นรุตม์    บุตรพลอย
1315 2/2556 5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.นรุตม์    บุตรพลอย
1316 2/2556 5722402 โครงสร้างคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.นรุตม์    บุตรพลอย
1317 2/2556 5722402 โครงสร้างคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.นรุตม์    บุตรพลอย
1318 2/2556 5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.นรุตม์    บุตรพลอย
1319 2/2556 5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.นรุตม์    บุตรพลอย
1320 2/2556 5723201 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สาธิตา    วีระศิริวัฒน์
1321 2/2556 5723201 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สาธิตา    วีระศิริวัฒน์
1322 2/2556 5722202 การขียนโปรแกรมร่วมสมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สาธิตา    วีระศิริวัฒน์
1323 2/2556 5722202 การขียนโปรแกรมร่วมสมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สาธิตา    วีระศิริวัฒน์
1324 2/2556 5722202 การขียนโปรแกรมร่วมสมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สาธิตา    วีระศิริวัฒน์
1325 2/2556 5722202 การขียนโปรแกรมร่วมสมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สาธิตา    วีระศิริวัฒน์

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort