:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1251 2/2556 5722101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นและการนำเสนอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อนัน    หยวกวัด
1252 2/2556 5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อนัน    หยวกวัด
1253 2/2556 5743601 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1254 2/2556 5542902 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1255 2/2556 5744001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1256 2/2556 5655308 เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1257 2/2556 5741104 การยศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
1258 2/2556 5753302 เศรษฐศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาคิณ    มณีโชติ
1259 2/2556 5753103 การถ่ายเทความร้อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาคิณ    มณีโชติ
1260 2/2556 5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาคิณ    มณีโชติ
1261 2/2556 5753302 เศรษฐศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาคิณ    มณีโชติ
1262 2/2556 5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์
1263 2/2556 5771204 การบัญชีการเงินสำหรับโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์
1264 2/2556 5771104 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์
1265 2/2556 5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์
1266 2/2556 5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์
1267 2/2556 5771204 การบัญชีการเงินสำหรับโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์
1268 2/2556 5771104 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์
1269 2/2556 5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์
1270 2/2556 5772203 การวางแผนและควบคุมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนิรัตน์    ยอดดำเนิน
1271 2/2556 5655316 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจีสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธัชชัย    ช่อพฤกษา
1272 2/2556 5655313 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธัชชัย    ช่อพฤกษา
1273 2/2556 5655309 ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น (ลีนส์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธัชชัย    ช่อพฤกษา
1274 2/2556 5655313 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนิรัตน์    ยอดดำเนิน
1275 2/2556 5655309 ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น (ลีนส์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธัชชัย    ช่อพฤกษา

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort