:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education

ลำดับ มคอ. ปีการศึกษา หลักสูตร - สาขาวิชา ระดับ สังกัดคณะ ไฟล์เอกสาร
1 2556 เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 2556 เทคโนโลยีบัณฑิต   ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีโยธา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 2556 เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 2556 เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 2556 เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีพลังงาน
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 2556 เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2556 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
20 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สารสนเทศภูมิศาสตร์
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 2556 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาตร์
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาสังคม
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 2556 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต   วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต   บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 2556 นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สารสนเทศภูมิศาสตร์
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
34 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
35 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
36 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
37 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
38 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
39 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
40 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
41 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
42 2556 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort