:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1 1/2558 4121002 การประมวลผลคำและการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ มร.กพ.แม่สอด อ.เอกรัฐ    ปัญญาเทพ
2 1/2558 4121002 การประมวลผลคำและการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ มร.กพ.แม่สอด อ.เอกรัฐ    ปัญญาเทพ
3 1/2558 3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน มร.กพ.แม่สอด อ.อังคณา    ตาเสนา
4 1/2558 3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน มร.กพ.แม่สอด อ.อังคณา    ตาเสนา
5 1/2558 1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มร.กพ.แม่สอด อ.สุกัญญา    ธรรมธีระศิษฏ์
6 1/2558 1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มร.กพ.แม่สอด อ.สุกัญญา    ธรรมธีระศิษฏ์
7 1/2558 1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มร.กพ.แม่สอด อ.สุกัญญา    ธรรมธีระศิษฏ์
8 1/2558 4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคำนวณและจัดการข้อมูล มร.กพ.แม่สอด อ.วันชัย    เพ็งวัน
9 1/2558 4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคำนวณและจัดการข้อมูล มร.กพ.แม่สอด อ.วันชัย    เพ็งวัน
10 1/2558 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มร.กพ.แม่สอด อ.วนัสนันท์    ศิริรัตนะ
11 1/2558 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มร.กพ.แม่สอด อ.วนัสนันท์    ศิริรัตนะ
12 1/2558 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า มร.กพ.แม่สอด อ.มัลลิกา    ทองเอม
13 1/2558 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า มร.กพ.แม่สอด อ.มัลลิกา    ทองเอม
14 1/2558 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มร.กพ.แม่สอด อ.ปุณณดา    ทรงอิทธิสุข
15 1/2558 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มร.กพ.แม่สอด อ.ปุณณดา    ทรงอิทธิสุข
16 1/2558 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มร.กพ.แม่สอด อ.ปุณณดา    ทรงอิทธิสุข
17 1/2558 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มร.กพ.แม่สอด อ.ปุณณดา    ทรงอิทธิสุข
18 1/2558 1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มร.กพ.แม่สอด อ.นันท์นภัส    ชิตนุรัตน์
19 1/2558 1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มร.กพ.แม่สอด อ.นันท์นภัส    ชิตนุรัตน์
20 1/2558 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน มร.กพ.แม่สอด อ.ธานี    เสนาะเมือง
21 1/2558 4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน มร.กพ.แม่สอด อ.ธานี    เสนาะเมือง
22 1/2558 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา มร.กพ.แม่สอด อ.ทิพย์หทัย    ทองธรรมชาติ
23 1/2558 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา มร.กพ.แม่สอด อ.ทิพย์หทัย    ทองธรรมชาติ
24 1/2558 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มร.กพ.แม่สอด อ.ถิรวิท    ไพรมหานิยม
25 1/2558 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มร.กพ.แม่สอด อ.ถิรวิท    ไพรมหานิยม

หน้า [1][2][3][4]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort