:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์    เนียมนาค
2 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
3 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์    เนียมนาค
4 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
5 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
6 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
7 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
8 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
9 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
10 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์    เนียมนาค
11 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.โยธิน    ป้อมปรากร
12 2/2557 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
13 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
14 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาคิณ    มณีโชติ
15 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส
16 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
17 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์    เนียมนาค
18 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
19 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ศศิวรรณ    พลายละหาร
20 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาคิณ    มณีโชติ
21 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.สมศักดิ์    พวงใส
22 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.พิชิต    พจนพาที
23 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์    เนียมนาค
24 1/2557 5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สฤษณ์    พรมสายใจ
25 1/2557 5583102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ปรีชาภรณ์    ขันบุรี

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort