:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1 1/2558 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
2 1/2558 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ ผศ.ราตรี    สิทธิพงษ์
3 1/2558 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ ผศ.ชาลี    ตระกูล
4 1/2558 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ ผศ.ชาลี    ตระกูล
5 1/2558 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พิมกาญดา    จันดาหัวดง
6 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ ผศ.เพชรา    บุดสีทา
7 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
8 1/2558 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.วิษณุเดช    นันไชยแก้ว
9 1/2558 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ อ.ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร
10 1/2558 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ ผศ.ราตรี    สิทธิพงษ์
11 1/2558 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาการจัดการ ผศ.ชาลี    ตระกูล
12 1/2558 3561001 ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ อ.พิมกาญดา    จันดาหัวดง
13 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.ชูเกียรติ    เนื้อไม้
14 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ อ.วรรณพรรณ    รักษ์ชน
15 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ ผศ.เพชรา    บุดสีทา
16 1/2558 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ รศ.ธารทิพย์    ธรรมสอน
17 3/2557 3563511 การจัดการโครงการ วิทยาการจัดการ อ.สันติ    คู่กระสังข์
18 3/2557 3564906 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ วิทยาการจัดการ อ.สันติ    คู่กระสังข์
19 3/2557 3563810 จิตวิทยาอุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ อ.พิมกาญดา    จันดาหัวดง
20 3/2557 3563602 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นำในองค์กร วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี    จันทร์อินทร์
21 3/2557 3564905 การวิจัยด้านการจัดการ วิทยาการจัดการ ผศ.ปาณิสรา    จรัสวิญญู
22 3/2557 3564904 โครงงานด้านการจัดการ วิทยาการจัดการ ดร.ฉัตรชนก    จรัสวิญญู
23 3/2557 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
24 3/2557 3523502 การภาษีอากร2 วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน
25 3/2557 3524101 การบัญชีชั้นสูง1 วิทยาการจัดการ อ.ประพัสสร    บัวเผื่อน

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort