:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อรัญญารัตน์    ศรีสุพัฒนะกุล
2 2/2557 2553413 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยาสังคมวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อรัญญารัตน์    ศรีสุพัฒนะกุล
3 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.รัษฏากร    วินิจกุล
4 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วาสนา    อาจสาลิกรณ์
5 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เสริมศักดิ์    รูปต่ำ
6 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ชาลิสา    ศิริธรรมเกตุ
7 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สมลักษณ์    วิริยจารี
8 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อรัญญารัตน์    ศรีสุพัฒนะกุล
9 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิษณุ    บุญนิยม
10 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ศุภฤทธิ์    ธาราทิพย์นรา
11 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุวภัทร    พิรณฤทธิ์
12 2/2557 2553514 การบริหารการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุวภัทร    พิรณฤทธิ์
13 2/2557 2553110 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วาสนา    อาจสาลิกรณ์
14 2/2557 2554619 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.บุญญาบารมี    สว่างวงศ์
15 2/2557 2551503 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ตรรกพร    สุขเกษม
16 2/2557 2552509 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ชาลิสา    ศิริธรรมเกตุ
17 2/2557 2554516 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยนิยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เสริมศักดิ์    รูปต่ำ
18 2/2557 2554547 เศรษฐศาสตร์การเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.รัษฏากร    วินิจกุล
19 2/2557 2554720 สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิษณุ    บุญนิยม
20 2/2557 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิษณุ    บุญนิยม
21 2/2557 1571110 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อธิภัทร    ชูศรีทอง
22 2/2557 1571402 วัฒนธรรมจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.นันทิวัน    อินหาดกรวด
23 2/2557 1573106 ภาษาจีนระดับสูง2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Aj.Lo Chun    Ying
24 2/2557 1571102 ภาษาจีนระดับต้น2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ทิวาพร    อุดมวงษ์
25 2/2557 1571102 ภาษาจีนระดับต้น2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ทิวาพร    อุดมวงษ์

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort