:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
ชื่อ :
รหัส :
 
:: หน้าแรก
- กรอบมาตรฐาน มคอ.1
กรอบมาตรฐาน มคอ.2
 
:: มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา
- กรอบมาตรฐาน มคอ.3
- กรอบมาตรฐาน มคอ.4
- กรอบมาตรฐาน มคอ.5
- กรอบมาตรฐาน มคอ.6
- กรอบมาตรฐาน มคอ.7 แยกตามคณะ
--> คณะครุศาสตร์
--> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--> คณะวิทยาการจัดการ
--> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
:: มคอ.3 - มคอ.6 แต่ละคณะ ::
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- มร.กพ. แม่สอด
 
:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ::
- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
- มคอ.7
- สมอ.07-02
 
ระบบจัดการข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | Thai Qualification Framework for Higher Education
ค้นหา หรือค้นหา  
ลำดับ มคอ. เทอม/ปี รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สังกัดคณะ อาจารย์ผู้สอน ไฟล์
1 2/2558 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
2 2/2558 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
3 1/2558 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
4 1/2558 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
5 1/2558 1263901 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
6 1/2558 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท์
7 2/2557 1162401 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้น ครุศาสตร์ อ.วัลลภ    ทิพย์สุคนธ์
8 2/2557 1161505 ว่ายน้ำ ครุศาสตร์ อ.วัลลภ    ทิพย์สุคนธ์
9 2/2557 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.วัลลภ    ทิพย์สุคนธ์
10 2/2557 1161505 ว่ายน้ำ ครุศาสตร์ อ.วัลลภ    ทิพย์สุคนธ์
11 2/2557 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม
12 2/2557 1161002 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม
13 2/2557 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.พงศธร    ศรีทับทิม
14 2/2557 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.นิติพันธ์    บุตรฉุย
15 2/2557 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ทวิโรฒ    ศรีแก้ว
16 2/2557 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อังสุรีย์    พันธ์แก้ว
17 2/2557 1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น ครุศาสตร์ ผศ.อังสุรีย์    พันธ์แก้ว
18 2/2557 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อังสุรีย์    พันธ์แก้ว
19 2/2557 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
20 2/2557 1051005 จิตวิทยาสำหรับครู ครุศาสตร์ รศ.ดร.ทวนทอง    เชาวกีรติพงศ์
21 2/2557 1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น ครุศาสตร์ ผศ.อังสุรีย์    พันธ์แก้ว
22 2/2557 1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น ครุศาสตร์ ผศ.อรอนงค์    แจ่มผล
23 1/2557 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.วัลลภ    ทิพย์สุคนธ์
24 1/2557 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม
25 1/2557 1161002 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครุศาสตร์ อ.ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยาศรม

หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]
 
Home | Education | Human | Management | Science | Technology | Maesod
   
Contact Us : ryo_nosuke@hotmail.com | Administrator Thai Qualification Framework il
Thai Qualifications Framework for Higher Education Management System
The Office of Academic Program and Registration , Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 moo 1, Nakornchum, Muang, Kamphaeng Phet 62000 Tel.055 706 555 ext 1451
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pendik escort escort maltepe escort kadikoy escort