User Picture
ผศ.อมรา ครองแก้ว


สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษา

แจ้ง

- กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 57, 58, 59 กำแพงเพชรและแม่สอด สอบวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 และวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ปิดภาคเรียน 28 ตุลาคม 2559
+ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด)
> แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559
> แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา และ สำหรับอาจารย์
> กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 กำแพงเพชรและแม่สอด ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559
> แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่นี่ โดยเลือกภาคปกติ และพิมพ์รหัสหมู่เรียน
> อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
> แจ้งตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558 ตรวจสอบตารางสอบและแจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559
> แจ้งตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2558 ตรวจสอบตารางสอบและแจ้งสอบซ้อน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
> ตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. เทอม 2/2558 คลิ๊กที่นี่
   แจ้งสอบซ้อน ให้แจ้งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

> เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559

ประกาศ

> ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกภาค กศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด) ภาคเรียนที่ 2/2559
> ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ(กำแพงเพชร/แม่สอด)
> ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป.(กำแพงเพชร)
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
> ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ ประเภทเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2559
> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559
> ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
> ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
> ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
+ ประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

ปฏิทิน

> ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ. สำหรับนักศึกษา
> ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์
> ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
> ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
> ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ เปิด 15 สิงหาคม 2559
> ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ เปิด 20 มิถุนายน 2559
> ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ เปิด 15 สิงหาคม 2559
> ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค ปกติ สำหรับอาจารย์ เปิด 20 มิถุนายน 2559
> ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับนักศึกษา
> ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาค กศ.บป. สำหรับอาจารย์
> ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ
> ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.
> ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.
> ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ
> ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.
> ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ

เอกสารการอบรม | ประชุม
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การเรียนรู้และสร้างสรรค์ Sevice Mind ปั้นได้เริ่มต้นได้ง่ายที่ตัวเรา วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.

 

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชนีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ มร.กพ.

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรและ มคอ.2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรภ.กพ.

สารสนเทศออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706-555 ต่อ 1022, 1023, 1024 หรือ 055-706-547